Этот блогг создан для хранения и личного пользования музыкальными произведениями собственной оцифровки. Посетителям блогга предоставляется право на бесплатное скачивание и личное пользование моим архивом. Распространению и тиражированию записи не подлежат.

Hudba Hradní Stráže (Оркестр Пражского Града) - Pochody Klasikű (Классические Марши), 1979

Ústřední Hudba Federálního Ministerstva Vnitra Hudba Hradní Stráže (Центральный оркестр Министерства Внутренних Дел Чехословакии, Оркестр Охраны Пражского Града) – Pochody Klasikű (Классические Марши), 1979 LP
Pochod bÝvá druh skladby čistě užitkový, aby hrál, především vojákům, do kroku. Pochod umělecký vyššího stupně je však schopen nejen povzbudit náladu, nýbrž posílit nadšení pro určitou ideu, roznítit city, zejména vlastenecké (nejeden pochod se stal národní a státní hymnou), přispět k oslavě osoby nebo kolektivu.
Tato deska přináší pochody českí I zahraniční provenience takového druhu.
JAN JAKUB RYBA (1765 – 1815) byl typický český “kantor”, jak se nazývali čeští hudební učitelé a varhaníci. Ryba  působil v Rožmitále (Jižní Čechy). Z jeho četných skladeb je zvláště proslulá česká vánoční mše Hej mistře. Když roku 1798 táhlo ruské vojsko pod vedením Suvorovovým přes jižní Čechy do severní Itálie ploti Napoleonovi, bylo všude s nadšením vítáno s nadějí – již nezklamalo, že pomůže osvobodit Evropu od usurpátora. Tuto sympatie sdílel I Ryba, v jeho pozůstalosti byla nalezena pochodová melodie “Hold udatným Moskvanům” a několik fragment, z nichž úplný pochod sestavil Josef Matěj a zinstrumentoval dirigent Ed. Kudelásek.
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827) napsal r. 1809 pochod věnovaný arcivévodovi Antonovi. Pak však věnování zrušil a připsal pochod “české zeměbraně” (“an die böhmische Landwehr”). Ve vydání berlínského nakladatele Schlesingera však toto věnování chybí a skladba nese nynější název Yorkscher March. Na přání nejvyšších kruhů dodal jej Beetthoven k provedení při “karuselu” (jezdecké produkci) konaném dne 4. Srpna 1810 v Laxenburgu. Autor napsal k tomu žertovný dopis “necht Vaše císařská výsost zkusí účinek mé hudby I na koně” a dale “uvidím, zda tím dokáží jezdci udělat několik obratných kotrmelců”.
V díle FRANZE SCHUBERTA (1797 – 1828) je řada klavírních skladeb, take pochody, jednak na dvě ruce, jednak na 4 ruce; mezi těmito též tři vojenské pochody z r. 1822. Skladby byly psány patrně pro domácí muzicírování; poněvadž je skladatel nezinstrumentoval, podáváme třetí z nich v instrumentaci J. C. Ehmiga. Skladba je krásně melodicky zpěvná, takže by se dala podložit slovy.
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840 – 1893), označil svůj pochod nejprve Slovansko-srbský pochod, aby tím vyjádřil své sympatie k osvobozovacím bojům balkánských Slovanů proti tureckému jařmu. Tehdy však byli utlačováni I jiní Slované, proto dostal širší název “Sovanský”. Skladba začíná pochmurně jako náznak útlaku, terpve později se rozvine v úderný, bohatě prokomponovaný pochod. Ve vítězném závěru zazní, podobně jako v předehře “1812”, citát ruské hymny. Díla zinstrumentoval kapelník Jaroslav Zeman.
BEDŘICH SMETANA (1824 – 1884) prožíval revoluční rok 1848 velmi aktivně. Stal se členem národní gardy Concordie, složil řadu skladeb vystihující náladu doby, mezi nimi dva pochody, zde nahraný Pochod národní gardy a Pochod studentské legie. Oba zpopulárněly, byly hrány v domácnostech na klavírech. Zachovaly se zbytky partitury, proto podáváme pochod v úpravě kapelníka Jana Fadrhonse.
Slavnostní pochod ANTONÍNA DVOŘÁKA (1841 – 1904)vznikl r. 1879 na žádost Českého zemského divadla, které potřebovalo pochod jako úvod k slavnostnímu představení Shakespearova Snu noci svatojánské. Ačkoliv jde o příležitostní skladbu, nese všechny znaky jeho geniality. Pro dechový orchestra jej upravil Bohuslav Leopold.
JOSEF SUK (1874 – 1935), který vyšel ze školy ze Dvořákovy, patří mezi přední zakladatele českého modernism. Pro široký okruh posluchačů napsal zejména pochod V nový život, složený r. 1920 k nástupu cvičenců k VII sokolskému sletu, prvnímu v samostatné čeckoslovenské republice. Odtud I jeho název R. 1932 byl pochod odměněn při olympijských hrách v Los Angeles nejvyšší cenou, ačkoliv nebyl složen pro tuto příležitost. Je pozoruhodný již úvodními třemi fanfárami nastupujícími po půltónech a proloženými dvěma pauzami. Ve třech vznosných melodiích se Suk nevyhýbá ani moderním harmonium, zejména v závěru. Pro dechový orchestra je několik úprav, tato je od Jindřicha Pravečka.
VIT NEJEDLÝ (1912 – 1945) byl za II světové války příslušníkem československé jednotky v Sovětském svazu a napsal pochod Vítězství bude naše, v době nejtěžších útoků hitlerovských armád na SSSR. Vyjadřuje víru ve vítězství, která nebyla zklamána, jak dokázala vítězná obrana Leningradu, Moskvy, Stalingradu a pochod na Berlín. Nejedlý postupoval se svou jednotkou do Československa, ale v, Dukle, na hranicích vlasti, válečným útrapám. Po fanfárách zní mollová melodie jako symbol širých plání ruské země trpící, avšak odhodlané. Víra ve vítězství se střední durové melodii a ovšem I v závěru. Tento pochod je podán v úpravě Hynka Sluky.
Марш, как правило, является чисто индивидуальным жанром, что бы играть его, прежде всего, военнослужащим, марширующим строевым шагом. Однако марш, исполненный на высоком художественном уровне, может не только поднять высокий боевой дух, но и повысить энтузиазм в определённое время, вдохновить город на подвиги, в частности родину (не один марш стал национальным и государственным гимном), внести свой вклад в победу человека или коллектива.  
Эта пластинка содержит марши как чешских, так и зарубежных композиторов.
ЯН ЯКУБ РЫБА (1765 – 1815) был простым чешским учителем, так называли его чешские музыкальные учителя и педагоги. Рыба выступал в Рожмитале (Южная Чехия). Из его многочисленных произведений особенно славится чешская рождественская месса «Эй учитель!». Когда в 1798 году регулярные русские войска под предводительством Суворова проходили по Южной Чехии в Северную Италию, преследуя Наполеона, их везде встречали с радостью и приветствовали с восхищением, с надеждой, что всё свершилось, русская армия освободит Европу от узурпатора. Этой симпатией к победителям проникся и Я. Рыба, в его сочинениях оказались мелодии для марша «Поклонение силе Москвы», из нескольких музыкальных фрагментов, из которых Йозеф Матей и инструменталист и дирижёр Эдуард Куделасек собрали полный марш.
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН (1770 – 1827) в 1809 написал марш посвящённый Эрцгерцогу графу Антонио. Затем это произведение стали внедрять в чешской армии как марш чешских сухопутных войск. Однако в берлинском издательстве Шлезингера это посвящение отсутствует, и произведение носит название «Йоркширский Марш» («Yorkscher March»). По пожеланию самых высоких персон в знатных кругах, Бетховен включил этот марш в сопровождение конных состязаний под названием «карусели» 4 августа 1822 года в Люксембурге. Автор пишет письмо императору «Пусть Ваше Императорское Величество попытается испытать мою музыку на коне» и «Я посмотрю, как эта музыка вам поможет успешно выполнить некоторые модные кульбиты всадников».
В трудах ФРАНЦА ШУБЕРТА (1797 – 1828) значатся пьесы для фортепиано, марши как на две руки, так и на четыре руки; между этими тремя инструментовками в 1822 году были написаны военные марши. Произведение, вероятнее всего, было написано для личного домашнего музицирования потому что композитор сочинял инструментовки совместно с Дж. Эмига (J. C. Ehmiga). Соответственно треть инструментария принадлежит последнему. Марш получился красивым мелодичным броским, на его музыку можно свободно наложить слова.
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840 – 1893) – первые свои марши он называет Славянско-сербскими маршами, для того, чтобы выразить сочувствие всем балканским славянам, борющимся против турецкого ига. Так как в это время под турецким ярмом жили и другие славяне, маршу было дано название «Славянский марш». Как намёк на угнетения произведение начинается с мрачных музыкальных тонов, но позже развивается в энергичный и вдохновляемый на победу марш. Затем этот марш вы услышите как Увертюру «1812», в которую были включены фрагменты Гимн России «Боже Царя Храни». Это произведение на данной пластинке звучит в обработке дирижёра Ярослава Земана.
БЕДРЖИХ СМЕТАНА (1824 – 1884) очень активно работает в революционном 1848 году. В это время он вступает в ряды национальной гвардии «Конкордия», сочиняет ряд музыкальных произведений, которые отображают настроения того периода, среди них два марша. Это «Марш национальной гвардии» и «Марш студенческого легиона». Оба марша были исполнены в домашних условиях на пианино. Сохранившиеся наброски партитур послужили дирижёру Яну Фадрхонсу для обработки сочинения в жанре марша.
АНТОНИН ДВОРЖАК (1841 – 1904) сочинил «Праздничный марш» в 1879 году по просьбе Чешского регионального театра для сопровождения комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», церемониальных выступлений. Это произведение подчёркивает его гениальное музыкальное мастерство. Переработку сочинения для духового оркестра выполнил Богуслав Леопольд.
ЙОЗЕФ СУК (1974 – 1935), выпускник школы А. Дворжака, один из ведущих создателей модернизма. К VII Соколскому слёту гимнастов, проводимому в независимой Чехословацкой республике в 1920 году, им был написан марш «В новой жизни». В марте 1932 года исполненный на Олимпийских играх в Лос-Анжелесе марш получил самую высокую оценку, хотя он был написан по случаю слёта. Можно заметить, что между тремя фанфарами наступают две паузы. В трёх частях мелодии, особенно в конце сочинения, Й. Сук вставляет современные музыкальные обороты. Партитура мелодии этого марша для духовых оркестров выполнена в нескольких модификациях, последняя аранжировка была создана Йиндржихом Правичеком.
ВИТ НЕЕДЛЫ (1912 – 1945), во время Второй мировой войны воевал в национальных чехословацких подразделениях в Советском Союзе, где написал марш «Победа будет за нами», в то самое сложное время, когда гитлеровские армии наступали на СССР. Этот марш вселял веру в победу защитникам Сталингарада, Ленинграда, Москвы и воодушевлял Советские войска в походе на Берлин. Когда В. Неедлы вошёл со своей группой в Чехословакию, в приграничную Дуклу, он пришёл в уныние от увиденной разрухи. После фанфар звучит мелодия в миноре, как символ широких просторов земли русской, страдающих, но решительных. В конце концов вера в победу является центральной и основной темой мотива этого сочинения. Этот марш представлен на пластинке в аранжировке Гинека Слуки.
Перевод Геннадия Горбунова
Страна: CZECHOSLOVAKIA
Носитель: Audio LP
Год выпуска: 1979
Лэйбл:  PANTON
Порядковый номер: 8110 0069
Матричный номер: PE 1077/A PE 1078/A
Жанр: марши
Формат: MP3 320 kbps – очищено от шумов и тресков
Аудиокодек:
FLAC (*.flac) – оригинал c линейного выхода
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: 24 bit 48000 Hz  lossless
Размер файла: MP3 – 136 Мб, FLAC – 457 Мб
Продолжительность:  38:48
Треклист:
SIDE A
01. Hold Udatným Moskvanům (Поклонение Силе Москвы) (J. J. RybaJ. Matěj) (3.23)
02. Yorkschar Marsch, vojenský pochod (Йоркширский Марш) (L. van Beethoven) (1.20)
03. Vojenský Pochod č. 3 (Воинский Марш, ч. 3) (F. Schubert) (4.46)
04. Slovanský Pochod (Славянский Марш) (P. I. Čajkovskij) (9.36)
SIDE B
05. Pochod Národní Gardy (Марш Национальной Гвардии) (B. Smetana) (4.08)
06. Slavnostní Pochod (Марш «Праздничное Шествие») (A. Dvořák) (5.41)
07. V Nový Život (В Новую Жизнь) (J. Suk) (5.57)
08. Vítězství Bude Naše (Победа Будет За Нами) (V. Nejedlý) (3.57)
Enstrumentance: Eduard Kudelásek (1/1); J. P. Ehmig (3/1); Jaroslav Zeman (4/1);
Bochuslav Leopold (2/2); Jindřich Praveček (3/2).
Ústřední Hudba Federálního Ministerstva Vnitra
Hudba Hradní Stráže
Řídí poplk. Stanislav Horák (1, 3, 4/1; 3, 4/2);
Mjr. Vlastimil Kempe (2/1; 1, 2/2)Nahráno: studio Břevnov, Praha 1978
Hudební režie: Miroslav Juchelka
Zvuková režie: Vladimír Štěpánek
Spolupráce na realizaci: Miloš Šnajberk
Cover © Ladislav Svatoš 1979
Photos © Jiří Rolínek, Pavel Jasanský 1979
Sleevenote © Dr. Šlapák 1979
PANTON, vydavatelství  Českého  hudebního  fondu,  Říční  12,  118  39  Praha 1
Пластинка для оцифровки предоставлена военным дирижёром Ралдугиным Василием Николаевичем из своей коллекции.
Оцифровка Геннадия Горбунова